اسیدها و بازها به ترتیب چه مزه ای دارند؟

تلخ و تند                   تند و تلخ               تلخ و شیرین                        ترش و تلخ

کدام گزینه اسید نیست؟

سرکه                    آب لیمو                 ویتامین (ث)                          جوش شیرین

کدام یک از موارد زیر خاصیت اسیدی دارد؟

نمک طعام           جوهر لیمو                      آهک                              آمونیاک

کدام اسید به وسیله ی بدن انسان ساخته می شود؟

جوهرنمک             جوهر شوره                   جوهر گوگرد                سرکه

کدام یک خاصیت اسیدی دارد؟

شامپو                    نوشابه ی گازدار             جوش شیرین                صابون

کدام یک از مواد زیر به عنوان جرم گیر استفاده می شود؟

جوش شیرین            جوهرنمک              جوهر شوره                     جوهر گوگرد

کدام یک از اسید های زیر به حالت جامد وجود دارد؟

جوهرنمک                 جوهر گوگرد           جوهرلیمو                      جوهر شوره

در باتری اتومبیل کدام یک از گزینه های زیر کاربرد دارد؟

جوهرنمک                جوهر شوره            سدیم هیدروکسید          جوهر گوگرد